OK
 وضعیت  تاریخ  پایان  تاریخ شروع
توضیحات  عنوان  نوع 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/07/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 98/99
مناقصه
باز
 1400/07/30  1400/07/21  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین سیم جوش قرقره ای 1,2mm-SG2 جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/23 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی 153 با عنوان تامین سیم جوش قرقره ای جهت مصرف در سایت خرمشهر
مناقصه   بسته  1400/07/06  1400/06/27  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل ونقل و جابجایی محصولات و ضایعات توسط لیفتراک در محل کارخانه سایت خرمشهر را دارد، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/07/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمایند. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی 152 با عنوان خرید خدمات حمل و نقل و جابجایی محصولات و ضایعات توسط لیفتراک در محل کارخانه سایت خرمشهر
مناقصه   بسته 1400/06/27
 1400/06/20

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و خرید گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/27 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
  مناقصه عمومی شماره 0620  با عنوان تامین و خرید گازوئیل جهت مصرف در سایت تهران
مناقصه   بسته 1400/06/26
 1400/06/16

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و خرید قلاب وزنه بالانس جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
  مناقصه عمومی شماره 0616  با عنوان تامین و خرید قلاب وزنه بالانس جهت مصرف در سایت تهران    
مناقصه   بسته 1400/06/25
 1400/06/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه پالت فلزی جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0615 با عنوان  خرید پالت فلزی جهت مصرف در سایت تهران     مناقصه   بسته  1400/06/23  1400/06/13  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 330.000 کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% را در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/23 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی 151 با عنوان خرید 330000  کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% جهت استفاده در سایت خرمشهر
مناقصه   بسته 1400/06/26
 1400/06/06

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید یک دستگاه چیلر تبرید (مجموعه کولینگ) جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
مناقصه عمومی شماره 150 با عنوان خرید یک دستگاه چیلر تبرید (مجموعه کولینگ)  جهت  مصرف در کارخانه سایت خرمشهر  

مناقصه  بسته 1400/06/26
 1400/06/06

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید دو دستگاه جوش زیر پودری 1200 لیتر جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 149 با عنوان خرید دو دستگاه جوش زیر پودری 1200 آمپر جهت  مصرف در کارخانه سایت خرمشهر  

مناقصه   بسته 1400/06/25
 1400/06/06

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 74 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 148 با عنوان خرید 74 قطعه ساختنی جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر
دانلود پارت1 ، پارت2 ، پارت3 ، پارت4

مناقصه   بسته 1400/06/26
 1400/06/06

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 62 قلم قطعه ساختنی جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 147 با عنوان خرید 62 قطعه ساختنی جهت مصرف در کارخانه سایت خرمشهر  
 دانلود پارت1 ، پارت2 ، پارت3 ، پارت4

مناقصه   بسته 1400/06/27
 1400/05/30

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین خرید وزنه بالانس چسبی سربی جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/27 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0525-1  با عنوان تامین خرید وزنه بالانس چسبی سربی جهت مصرف در سایت تهران    
مناقصه  بسته 1400/07/05
 1400/05/25

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات پرس کاری ضایعات پیلیسه فولادی به مقدار 200 هزار کیلوگرم جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/07/05 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 146 با عنوان خرید خدمات پرس کاری ضایعات پلیسه فولادی به مقدار 200 هزار کیلوگرم جهت مصرف در سایت خرمشهر  

مناقصه   بسته 1400/06/03
 1400/05/25

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 جهت مصرف در سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0523  با عنوان خرید شمش سرب با درصد خلوص98/99 جهت مصرف در سایت تهران    
مناقصه  بسته 1400/05/31
 1400/05/19

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید دو عدد ممبران الترافیلتر 8 UF جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 145 با عنوان خرید 2/ دو عدد ممبران الترافیلتر8 جهت مصرف در سایت خرمشهر  
مناقصه  بسته 1400/05/31
 1400/05/19

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید دو دستگاه ایرند کمپرسور یا محافظ تراکم جهت مصرف در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    06153547753 داخلی103

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 144 با عنوان خرید 2/ دو دستگاه ایرند کمپرسور یا محافظه تراکم جهت مصرف در سایت خرمشهر  
مناقصه   بسته 1400/05/15
 1400/05/09

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید کارتن 5 لایه با چاپ دورنگ را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/15 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :    02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0429 با عنوان خرید کارتن 5 لایه با چاپ دورنگ 
مناقصه  بسته 1400/05/09   1400/04/26

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل و نقل محصولات تولیدی از کارخانه خرمشهر به سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه  دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :   06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 141 با عنوان خرید خدمات حمل و نقل محصولات تولیدی از کارخانه خرمشهر به سایت تهران  مناقصه  بسته  1400/05/09  1400/04/26شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 6 قلم قطعه ساختنی جهت استفاده در سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/05/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری :  02146079516 داخلی 195

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 138 با عنوان خرید 6 قلم قطعه ساختنی جهت استفاده در سایت خرمشهر  مناقصه بسته
 1400/04/30  1400/04/22  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات نواربری و شیت و بلانک کویل های فولادی اسیدشویی شده و گرم را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری : 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 142 با عنوان خرید خدمات نواربری و شیت و بلانک کویل های فولادی اسید شوئی شده و گرم مناقصه  بسته 1400/04/29   1400/04/20  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل و نقل کویل نواربری شده و شیت و بلانک شده از اصفهان به کارخانه خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد  به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/29 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به واحد حراست اقدام فرمائید تلفن تماس ضروری : 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 140 با عنوان خرید خدمات حمل و نقل کویل نواربری شده و شیت و بلانک شده از اصفهان به کارخانه خرمشهر مناقصه  بسته
1400/04/30  1400/04/21   

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید و تامین 240.000 حلقه تیوب و نوار دور رینگ نیسان را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی 114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 0421 با عنوان تامین خرید تیوب و نوار رینگ نیسان  مناقصه   بسته  1400/04/30  1400/04/20  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 330.000 کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% را در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/30 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی 139 با عنوان خرید 330000  کیلوگرم گاز کربنیک با خلوص 99.9% جهت استفاده در سایت خرمشهر
مناقصه  بسته   1400/04/26  1400/04/17


شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات  120.000 کیلوگرم پرس کاری پیلیسه تراشکاری در سایت خرمشهر دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com 
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/26 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست  اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: 
Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 143 خرید خدمات 120.000 کیلوگرم پرس کاری پیلیسه    تراشکاری   مناقصه  بسته   1400/04/20 1400/04/13 
شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 98/99 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
 فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ  1400/04/23نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114


 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com
  مناقصه عمومی شماره 310 خرید شمش سرب با درصد 99/98  مناقصه  بسته  1400/04/08 1400/04/02 
 
شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت تهران را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
 مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/04/08  نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:46079516-021 داخلی 114

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0408با عنوان تامین خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت تهران
 

مناقصه بسته  1400/04/09 1400/04/01 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید مرحله ای 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو(مستعمل) سایز 110*110 سانتیمتر جهت مصرف یکساله (ماهانه حدود 5000عدد) در سایت خرمشهر (خرمشهر - کیلومتر 7 جاده امام صادق (ع) ناحیه صنعتی منطقه آزاد اروند) را دارد، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به آدرس
 www.kswco.com
مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/04/09 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها به واحد محترم حراست اقدام فرمائید. تلفن ضروری: 46079516-021 داخلی315

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 138 با عنوان خرید 55/000 عدد پالت چوبی در حد نو (مستعمل) سایز 110*110 سانتیمترجهت مصرف یکساله در سایت خرمشهر
 

مناقصه بسته  1400/03/17 1400/03/09 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 98/99 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ  1400/03/09نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114

 ایمیل ارسال شکایات مشتری
 Miri.Bazargani@kswco.com

 مناقصه عمومی شماره 0309 خرید شمش سرب با درصد 99/98  

مناقصه بسته  1400/03/10  1400/03/01  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 28 قلم قطعه ساختنی جهت خط تولید سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/10 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی  شماره 136 با عنوان خرید 28 قلم قطعه ساختنی  مناقصه
بسته  1400/03/10 1400/03/01
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 13 قلم قطعه ساختنی جهت خط تولید سایت خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/10 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی  شماره 137 با عنوان خرید 13 قلم قطعه ساختنی  مناقصه  بسته  1400/03/01  1400/02/25  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو(مستعمل) 110*110سانتیمتر جهت مصرف در کارخانه واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت میگردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/01 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره135 با عنوان خرید 55.000 عدد پالت چوبی در حد نو (مستعمل) 110*110 سانتیمتر  مناقصه
بسته
1400/03/01
1400/02/25
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10عدد ممبران آندسل صفحه ای و 2عدد ممبران الترافیلترUF8 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/03/01 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

   ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره134 با عنوان خرید 10 عدد ممبران آندسل صفحه ای و 2 عدد ممبران الترافیلتر UF8 
مناقصه
 بسته 1400/02/31
1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 200تن فیلم استرچ(سلفون بسته بندی) با ضخامت 23میکرون و 50تن نایلون بغل باز با ضخامت 100میکرون مورد نیاز شرکت در سایت تهران و خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات  مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 222 با عنوان تامین 200 تن فیلم استرچ 23میکرون(سلفون بسته بندی) و 50تن نایلون بغل باز دو لایه 100میکرون   مناقصه  بسته  1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائیدتلفن تماس ضروری: 06153547763

 ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره130 با عنوان خرید خدمات حمل کویل نواربری و بلانک شده از شهر اصفهان و محدوده آن به مقصد شهر خرمشهر توسط تریلر کفی کویل بر  مناقصه بسته
 1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کقی چادر دار را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:  Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره131 با عنوان خرید خدمات حمل محصولات تولیدی این شرکت از شهر خرمشهر به مقصد تهران توسط تریلر ترانزیت و کفی چادردار  مناقصه  بسته  1400/02/31 1400/02/22
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 40 عدد گان دستگاه جوش AC/DC جهت مصرف در کارخانه واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763


ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 133 با عنوان خرید 40 عدد گان دستگاه جوش AC/DC   مناقصه بسته
 1400/02/31  1400/02/22  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 108800 کیلوگرم سیم جوش قرقره ای SG2- 1/2mm جهت مصرف در کارخانه این شرکت واقع در خرمشهر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com  
 مناقصه عمومی شماره 132 با عنوان تامین 108800کیلوگرم سیم جوش قرقره ای SG2-1/2mm  مناقصه بسته
 1400/02/31 1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 0216با عنوان خرید وزنه بالانس قلابدار آهنی مناقصه
 بسته  1400/02/25 1400/02/15
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی در محل کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره شماره 129  با عنوان خرید 300،000 عدد مقوای 1150*1150 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی و 200،000 عدد مقوای1200*1200 میلیمتر Cفلوت ضخامت 4 میلیمتر سه لایه ایرانی  مناقصه بسته
 1400/02/25  1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین روغن های صنعتی ( هیدرولیک، دنده و کشش) در کارخانه سایت خرمشهر این شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره 128 با عنوان تامین روغن های صنعتی (هیدرولیک، دنده و کشش)
مناقصه
 بسته 1400/02/31
 1400/02/15

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/25نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com 
 مناقصه عمومی شماره 1/0216با عنوان  تامین و اجاره 4 دستگاه خودرو سواری و یک دستگاه تاکسی سواری با راننده در سایت تهران این شرکت واقع در کیلومتر 18جاده قدیم کرج مناقصه
بسته
1400/02/06
1400/02/04
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید شمش سرب با درصد خلوص 98/99 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/02/06 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 98/99
مناقصه
 بسته  1400/02/08  1400/01/24  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید خدمات حمل کالا از محل این شرکت واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها(پیوست) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.تلفن تماس ضروری: 02146079516 و داخلی 114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره000121 با عنوان خرید خدمات حمل کالا از محل انبار شرکت رینگ سایپا واقع در کیلومتر 18 جاده قدیم کرج به مقاصد داخلی و بین شهری طبق جدول استعلام بها 
مناقصه
بسته
 1400/01/31 1400/01/24
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر(استان خوزستان) را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 125 با عنوان تأمین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سایت خرمشهر
 مناقصه بسته
1400/01/25
1400/01/18
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 70،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C  فلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30،000 عدد مقوای سه لایه ایرانی C فلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 65 و06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری:Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره 122  با عنوان خرید 70000 عدد مقوای سه لایه ایرانی   Cفلوت به ابعاد 4*1150*1150 میلیمتر و 30000 عدد مقوای سه لایه ایرانی  Cفلوت به ابعاد 4*1200*1200 میلیمتر مناقصه
 بسته 1400/01/25
 1400/01/18  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد ججهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 06153547753

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
مناقصه عمومی شماره121 با عنوان خرید 7500 عدد پالت چوبی در حد نو 110*110 سانتیمتر   مناقصه  بسته 1400/01/25
 1400/01/18  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید1.000.000  عدد قلاب وزنه بالانس 12mm  و  1.000.000 عدد قلاب وزنه بالانس 20mm   را  دارد  لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس  www.kswco.com بخش مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/25 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید .   تلفن تماس ضروری: 46079516-021 داخلی114و198
 ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی  با عنوان خرید قلاب وزنه بالانس شماره 000115 مناقصه
 بسته 1400/01/31
1399/12/18
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین 4،000،000 عدد والو TR414 چرخ خودرو مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ1400/01/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره991217 با عنوان تامین 4.000.000 عدد والو TR414 مناقصه
 بسته 1399/12/22
 1399/12/14  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON  خود را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114و198

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره120 انجام تعمیرات دستگاه اندازه گیری تاب و لنگی آنلاین برند REPKON
مناقصه
 بسته  1399/12/22 1399/12/14
 

شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی شماره991214 انجام پروژه شناسایی و ردیابی محصول مناقصه
 بسته  1399/12/17  1399/12/10  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی خرید یک دستگاه سنگین تراش روسی تیپ500  مناقصه  بسته  1399/12/17  1399/12/10  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10،000 کیلوگرم شمش سرب با درصد خلوص 99/98 مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/17 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114

  ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com
 مناقصه عمومی خرید 10تن شمش سرب با درصد خلوص 99/98 
مناقصه
 بسته  1399/12/22  1399/12/18  
شرکت تولید رینگ سایپا قصد فروش ضایعات پیلیسه پرس نشده با تناژ 300 تن طی مدت یکسال را دارد (داشتن دستگاه پرس و دونفر کارگر در کارخانه الزامی است) لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گرددبه آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/12/22 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آن ها به حراست اقدام فرمائید.

ایمیل ارسال شکایات مشتری:
Miri.Bazargani@kswco.com
 مزایده عمومی شماره52 با عنوان فروش ضایعات پلیسه پرس نشده

مزایده
 بسته  1399/12/03  1399/11/18  

شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید135000کیلوگرم سیم جوش مفتول قرقره ای SG2- 1.2mm را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com   فایل مناقصات مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/12/03 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری:06153547763

ایمیل ارسال شکایات مشتری: Miri.Bazargani@kswco.com