OK

 •  
 •  وضعیت  تاریخ انقضا
   تاریخ  توضیحات  عنوان  نوع
  بسته
   1399/10/14 1399/10/08

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220 را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1399/10/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.


   مناقصه عمومی شماره107 با عنوان خرید 20800 لیتر روغن هیدرولیک H68 و 3120 لیتر روغن دنده 220
   مناقصه
   بسته 1399/10/14 1399/10/10

  شرکت تولید رینگ سایپا قصد خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس    www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/10/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  

  مناقصه عمومی شماره991010  خرید 10.000 کیلوگرم شمش سرب با خلوص 99/98 مناقصه
   
   بسته 1399/10/30 1399/10/24  شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین فیلم استرچ(سلفون بسته بندی) با ضخامت 23میکرون و نایلون بغل باز با ضخامت 100میکرون مورد نیاز شرکت را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ  30/10/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.  تلفن تماس ضروری:02146079516 داخلی114 مناقصه عمومی شماره991023 با عنوان تامین فیلم استرچ 23میکرون(سلفون بسته بندی) و نایلون بغل باز دو لایه 100میکرون 
  مناقصه
   باز  1399/11/09  1399/11/01
   شرکت تولید رینگ سایپا قصد تامین ایاب و ذهاب پرسنل را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد به آدرس      www.kswco.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 09/11/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافت از بازرگانی تولید رینگ سایپا و تحویل آنها  به واحد حراست اقدام فرمائید.

  تلفن تماس ضروری
  : (021)46079512-13 داخلی 114
   
  مناقصه عمومی شماره991021 با عنوان تامین خدمات ایاب و ذهاب پرسنل تهران  مناقصه